26 de novembre de 2013

LLATINISMES TEMPORALS


Els següents llatinismes s'utilitzen amb sentit adverbial temporal:
  • Ante meridiem: locució adverbial que significa "abans del migdia". Actualment s'utilitza per indicar les hores que van des de la mitjanit fins a al migdia. 
      ex. Heu de lliurar el treball demà ante meridiem.
  • A posteriori: amb posterioritat a l’experiència, basant-se en els fets observats. 
       ex. A posteriori m'he adonat que el batxillerat no és tan difícil.
  • A priori: amb anterioritat a l'experiència, sense poder-se basar en els fets. 
       ex. A priori pensava que el          batxillerat em resultaria molt        difícil.
  • Hic et nunc: actualment aquest llatinisme significa “aquí i ara”.  
       ex. Hauríem de debatre les normes de funcionament de
            l'institut hic et nunc.
  • In extremis:  significa "en l’últim moment". 
       ex. Van marcar l’últim gol in extremis.
  • In fraganti: significa "trobar a algú fent una acció d’amagat".
       ex. La veïna de dalt va sorprendre els lladres in fraganti.
  • Ipso facto: significa "immediatament". 
ex. L’Anna va xocar amb el cotxe i els policies van arribar ipso facto.
  • Post meridiem: locució adverbial que significa “després del migdia”, s’utlitza per indicar les hores del dia que van del migdia fins a la mitjanit.  
       ex. La seva baralla es va acabar post meridiem.
  • Sine die: en el català significa “sense data”. 
       ex. La celebració del judici serà sine die.
  • Suo tempore: en català significa “al seu temps o en el moment oportú”. 
       ex. Tothom es treu el carnet de cotxe  suo tempore.

Aida Oriol
1r Batx